حكم سرمه كشيدن زنان و مردان

۱۰/دی/۱۳۹۴|احكام نگاه, حجاب|

حكم سرمه كشيدن زنان و مردان در نوشتار قبل «فضيلت و آداب سرمه كشيدن در روايات» و حكم«مداد چشم و [...]