حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم

۰۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم شرط ششم [مسأله 834 لباس مرد نمازگزار] مسأله 834 لباس مرد نمازگزار (1) باید [...]