قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد

۲۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن [...]