در تعارض قانون با فتوای مرجع تقلید تکلیف چیست

۰۴/آذر/۱۳۹۵|احكام تقليد|

در تعارض قانون با فتوای مرجع تقلید تکلیف چیست حضرت آیت الله مکارم شیرازی تکلیف در صورت تعارض قانون با [...]