اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند

۱۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند در نوشتار قبل حکم قضای سجده و تشهد فراموش شده مطرح شد [...]