وظيفه زني كه از خون حيض پاك شده

۰۶/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

وظيفه زني كه از خون حيض پاك شده غسل هنگام پاكى پرسش 59 . وظيفه زنى كه از خون حيض [...]