برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا

۰۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا [ برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا] مسأله 762 برگرداندن نیّت [...]