کسی که تا کنون زکات نداده است

۰۳/شهریور/۱۳۹۵|زکات و صدقات|

کسی که تا کنون زکات نداده است کسی که تا کنون زکات نداده است ، باید پرداخت نماید، و اگر [...]