اگر شک کند که یک آیه یا کلمه را درست گفته

۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر شک کند که یک آیه یا کلمه را درست گفته [ هر گاه شک کند که آیه یا کلمه [...]