تنفس بخار آب حمام و سونا در حال روزه

۲۲/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

تنفس بخار آب حمام و سونا در حال روزه بخار آب و يا بخار حمام و يا بخار سونا و [...]