گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد

۱۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد [اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید] [...]