سزارين و خون نفاس

۱۶/آبان/۱۳۹۴|احكام بارداري و نفاس|

 سزارين و خون نفاس خون سزارين پرسش 237 . خانم هايى كه زايمانشان به صورت عمل سزارين است، خونى كه از [...]