هم سطح بودن مکان نمازگزار

۰۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

هم سطح بودن مکان نمازگزار شرط پنجم (1):اشاره آن که جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او (2) بیش از [...]