خوردن مهر و خاک چه حکمی دارد

۲۸/تیر/۱۳۹۵|ذبح و خوراکی|

خوردن مهر و خاک چه حکمی دارد خوردن مهر و خاک چه حکمی دارد [خوردن خاک و تربت] مسأله 2628 [...]