کارهایی که بر جنب مکروه است

۰۲/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

کارهایی که بر جنب مکروه است چیزهایی که بر جنب، مکروه است [ نُه چیز بر جنب مکروه است] مسأله [...]