آيا مهريه خمس دارد

۰۲/اسفند/۱۳۹۴|خمس|

آيا مهريه خمس دارد خمس مهريه پرسش 60 . آيا مهريه زن خمس دارد؟ همه مراجع (به جز بهجت): خير.[1] [...]