حکم صلیب و گردنبند فروهر از نظر مراجع

۰۷/آذر/۱۳۹۵|احکام هنر, کفار و بلاد کفر|

حکم صلیب و گردنبند فروهر استفاده از صلیب مسیحیان و نماد فْـرَوَهْـر (fravahr) یا همان نماد فر کیانی و استفاده [...]