آمار بالای تولد فرزندان نامشروع در غرب ثمره تفکر لیرالیسم +آمار

۰۲/آذر/۱۳۹۵|غرب شناسی|

آمار بالای تولد فرزندان نامشروع در غرب ثمره تفکر لیرالیسم +آمار اگر مدعیان جریان توسعه‌گرا، غرب‌گرا و لیبرالهای داخل جمهوری [...]