نماز در ملک مشاع بدون اجازه شرکا

۰۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز در ملک مشاع بدون اجازه شرکا نماز خواندن در آپارتمان و منزلی که مشارکتی ساخته شده است و سهم [...]