حكم استفاده از طلا براي مردان

۱۳/دی/۱۳۹۴|احكام نماز, ازدواج و طلاق, حجاب|

حكم استفاده از طلا براي مردان طلاى مردان پرسش 185. آيا استفاده از طلا براى مردان بدون قصد زينت به [...]