حکم جوشاندن آبغوره چیست

۱۴/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حکم جوشاندن آبغوره چیست حکم جوشاندن آبغوره چیست جوشاندن آبغوره (شیرین نشده) مطابق نظر تمام مراجع اشکال ندارد و خوردنش [...]