آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب است

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب است [در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد] مسأله 1075 در [...]