اگر غسل كند وقت براي سحري باقي نمي ماند

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

اگر غسل كند وقت براي سحري باقي نمي ماند تيمم در تنگى وقت پرسش 126 . در ماه رمضان پيش [...]