تقلید در فقه

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|اجتهاد و تقليد|

تقلید در فقه پیشینه تقلید در میان اهل سنت برخی فقهای متقدم به استناد آیاتی که در نکوهش تقلید وارد [...]