نجاست بدن در غسل

۲۰/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

نجاست بدن در غسل   نجاست بدن در غسل پرسش 100 . يك قسمت از بدنم نجس بود و فراموش [...]