ولايت فقيه و حکم حاکم‏

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام تقليد|

ولايت فقيه و حکم حاکم‏ ولايت فقيه و حکم حاکم‏ در نوشتار قبل « ولایت فقیه از منظر آیت الله [...]