باقي ماندن بر تقليد و اعلميت مرجع

۱۴/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

باقي ماندن بر تقليد و اعلميت مرجع مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۳۴: من در زمان [...]