زمان و مدت اعتكاف

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام اعتكاف|

زمان و مدت اعتكاف   تعريف اعتكاف اعتكاف، در لغت به معناى توقف در جايى است و در اصطلاح فقهى، [...]