حكم ازدواج موقت با اهل کتاب

۲۳/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

حكم ازدواج موقت با اهل کتاب ازدواج در سفر پرسش 38 . آيا مرد متأهل مى تواند در مسافرت، بدون اجازه [...]