حکم تزریق آمپول برای روزه دار چیست

۲۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

حکم تزریق آمپول برای روزه دار چیست در نوشتار قبل  نظر مراجع پیرامون همین موضوع و سرم زدن به صورت [...]