وقت نماز

۰۶/خرداد/۱۳۹۴|احكام نماز|

وقت نماز وقت نماز مطابق نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي س 345: دليل مذهب شيعه در [...]