آب مطلق و مضاف چیست

۰۱/مرداد/۱۳۹۵|احکام آبها|

آب مطلق و مضاف چیست [ آب مطلق و مضاف] مسأله 15 آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف [...]