وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

وارسی و تشخیص استحاضه چیست

0

وارسی و تشخیص استحاضه چیست

فهرست این نوشتار:

1- در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

2- در نوشتار قبل استفتائات مراجع درباره همین موضوع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل احکام زنان

[اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، وارسی یا احتیاط کند]

مسأله 404 اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است موقعی که می‌خواهد نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب (1) مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد و بعد از آن که فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است کارهایی را که برای آن قسم دستور داده شده انجام دهد (2) ولی اگر بداند تا وقتی که می‌خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمی‌کند، پیش از داخل شدن وقت هم می‌تواند خود را وارسی نماید (3).

(1) (خوئی، اراکی، گلپایگانی، فاضل، صافی:) باید..

(زنجانی:) بنا بر احتیاط واجب باید.. (تبریزی:) بنا بر احتیاط باید..

(بهجت:) اگر زن نداند استحاضه او از چه قسم است، در صورت امکان باید..

(سیستانی:) موقعی که می‌خواهد نماز بخواند باید بنا بر احتیاط خود را وارسی کند مثلًا..

(2) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(3) (زنجانی:) و در هر صورت می‌تواند وارسی نکرده مطابق احتیاط عمل کند.

(مکارم:) مسأله هر گاه نداند استحاضه او قلیله است یا کثیره، بنا بر احتیاط واجب باید قبل از نماز، خود را وارسی کند و اگر نمی‌تواند خود را وارسی کند، احتیاط آن است که هم وظیفه استحاضه کثیره را انجام دهد و هم قلیله، امّا اگر حالت سابق او، معلوم است کثیره یا قلیله بوده می‌تواند به وظیفه همان ادامه دهد.

[نماز خواندن قبل از وارسی]

مسأله 405 زن مستحاضه اگر پیش از آن که خود را وارسی کند، مشغول نماز شود (1)، چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده، مثلًا: استحاضه‌اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه‌اش نبوده مثل آن که استحاضه او متوسطه بوده (2) و به وظیفه قلیله رفتار کرده، نماز او باطل است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (بهجت:) با این که می‌توانسته خود را وارسی کند..

(2) (زنجانی:) کثیره بوده..

[زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید]

مسأله 406 زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید، باید به آن چه مسلماً وظیفه اوست عمل کند (1)، مثلًا اگر نمی‌داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه، باید کارهای استحاضه قلیله را انجام دهد (2) (و اگر نمی‌داند متوسطه است یا کثیره، باید کارهای استحاضه متوسطه را انجام دهد (3)) ولی اگر بداند سابقاً کدام یک از آن سه قسم بوده باید (4) به وظیفه همان قسم رفتار نماید.

(1) (بهجت:) بنا بر أحوط باید به آن چه مشکل‌تر است عمل کند..

(زنجانی:) بنا بر احتیاط واجب باید به گونه‌ای عمل کند که حتماً وظیفه خود را عمل کرده باشد.. (2) (بهجت:) باید کارهای استحاضه متوسطه را بنا بر احوط انجام دهد..

(3) (بهجت:) باید کارهای استحاضه کثیره را بنا بر احوط انجام دهد..

(زنجانی:) مثلًا اگر نمی‌داند استحاضه او قلیله است یا کثیره، باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد.. [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست]

(4) (زنجانی:) می‌تواند.. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 404.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید که متوسّطه یا قلیله یا کثیره است، باید به نحوی عمل کند که یقین به برائت ذمّه حاصل کند. پس در شک میان قلیله و متوسّطه یا متوسّطه و کثیره، عمل به وظیفه هر دو نماید و در شک بین هر سه قسم عمل به وظیفه هر سه قسم نماید ولی اگر بداند سابقاً کدامیک از آن سه قسم بوده، باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید.

[اگر خون استحاضه در باطن باشد و بیرون نیاید]

مسأله 407 اگر خون استحاضه در باطن باشد و بیرون نیاید، (1) وضو و غسل باطل نمی‌شود و اگر بیرون بیاید هر چند کم باشد (2)، وضو و غسل را به تفصیلی که گذشت باطل می‌کند.

این مسأله، در رساله آیات عظام: بهجت و مکارم نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) در باطن باشد و از محل خود خارج نشده باشد..

(2) (گلپایگانی:) یا از محل ّ خود خارج شده و به محلّی رسیده باشد که اگر پنبه داخل کند آلوده به خون می‌شود، باید به وظایفی که گفته شد عمل کند.

(صافی:) وضو و غسل را باطل می‌کند و اگر از محل خود خارج شده و به محلی رسیده باشد که اگر پنبه داخل کند آلوده به خون می‌شود، بنا بر احتیاط باید به وظایفی که گفته شد، عمل کند.

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) مسأله اگر خون استحاضه در اوّل ظهورش در باطن باشد و بیرون نیاید، وضو یا غسل را که زن داشته باطل نمی‌کند و اگر بیرون بیاید، هر چند کم باشد، وضو و غسل را باطل می‌کند.

(زنجانی:) مسأله خون استحاضه در اول ظهورش تا در باطن است باعث وجوب غسل یا وضو نمی‌شود، و اگر از زنی بیرون بیاید؛ هر چند کم باشد، باید به وظایف مستحاضه عمل کند.

(فاضل:) مسأله خون استحاضه اگر در اوّل ظهورش از محل خودش حرکت کند ولی از بدن خارج نشود بر زن لازم نیست طبق احکام استحاضه عمل کند. امّا اگر خارج شود تا زمانی که در مجری است هر چند بیرون نیاید واجب است طبق احکام استحاضه عمل کند.

[زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی کند]

مسأله 408 زن مستحاضه (1) اگر بعد از نماز خود را وارسی کند و خون نبیند اگر چه بداند دوباره خون می‌آید، با وضویی که دارد می‌تواند نماز بخواند (2).

این مسأله، در رساله آیات عظام: فاضل و بهجت نیست

(1) (خوئی، تبریزی:) که بعد از وضو یا غسل، یا در اثناءِ آنها خون دیده..

(2) (خوئی، تبریزی:) چنانچه وقت وسعت داشته باشد بنا بر احتیاط، لازم است بر حسب وظیفه‌اش وضو گرفته یا غسل نماید و آن نماز را اعاده کند اگر چه بداند دوباره خون می‌آید.

[تاخیر انداختن نماز پس از وضو و غسل استحاضه]

مسأله 409 زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده (1) خونی از او بیرون نیامده (2) و تا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نیست (3) و بیرون نمی‌آید، می‌تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (زنجانی:) اگر بداند پس از وضو یا غسل..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) (سیستانی: و در داخل فرج هم نیست) می‌تواند خواندن نماز را تا وقتی که می‌داند پاک می‌ماند تأخیر بیندازد.

(زنجانی:) می‌تواند خواندن نماز را تا وقتی که پاک می‌ماند به تأخیر بیندازد.

(3) (فاضل:) می‌تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد و می‌تواند نمازهای بعدی را هم با آن بخواند.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله مستحاضه تا وقتی اطمینان دارد خون بیرون نمی‌آید، می‌تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد.

[وظیفه مستحاضه اگر بداند قبل از اتمام وقت نماز پاک می شود]

مسأله 410 اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز، به کلّی پاک می‌شود، یا به اندازه خواندن نماز (1) خون بند می‌آید باید (2) صبر کند و نماز را در وقتی که پاک است بخواند (3).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (فاضل:) به اندازه انجام غسل و وضو و خواندن نماز..

(2) (سیستانی:) باید بنا بر احتیاط لازم.. (زنجانی:) بنا بر احتیاط باید..

(3) (فاضل:) بلکه بنا بر احتیاط واجب در صورت احتمال قطع شدن خون هم باید صبر کند.

(مکارم:) بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند و هنگامی که پاک شد غسل کند، یا وضو بگیرد و نماز را بخواند.

[ اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود]

مسأله 411 اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد، به مقداری که وضو و غسل و نماز را به جا آورد، به کلّی پاک می‌شود، باید (1) نماز را تأخیر بیندازد و موقعی که به کلّی پاک شد، دوباره وضو و غسل را به جا آورد و نماز را بخواند. و اگر وقت نماز تنگ شد (2) لازم نیست وضو و غسل را دوباره به جا آورد، (3) بلکه با وضو و غسلی که دارد می‌تواند نماز بخواند.

این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم، فاضل و بهجت نیست

(1) (سیستانی:) باید بنا بر احتیاط لازم.. (زنجانی:) بنا بر احتیاط باید..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اگر موقعی که خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد..

(3) (گلپایگانی، صافی:) بلکه اگر وقت تیمّم دارد، به جای هر یک از وضو و غسل، تیمّم کند و برای نمازهای بعد، غسل و وضو به جا آورد و اگر وقت تیمّم هم ندارد به همین حال نماز بخواند و بعد با غسل و وضو آن را قضا کند.

[ مستحاضه کثیره و متوسطه]

مسأله 412 مستحاضه کثیره و متوسطه (1) وقتی به کلّی از خون پاک شد باید غسل کند، ولی اگر بداند (2) از وقتی که برای نماز پیش، مشغول غسل شده دیگر خون نیامده (3) لازم نیست دوباره غسل نماید.

(4) این مسأله، در رساله آیات عظام: فاضل و مکارم نیست

(1) (زنجانی:) مستحاضه کثیره..

(2) (سیستانی:) مستحاضه کثیره وقتی به کلّی از خون پاک شد، اگر بداند..

(3) (زنجانی:) خون در باطن هم نیامده..

(4) (سیستانی:) و در غیر این صورت باید غسل نماید هر چند کلیّت این حکم بنا بر احتیاط است و اما در مستحاضه متوسطه، لازم نیست برای آن که از خون به کلّی پاک شده غسل نماید.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/N6vavP

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. استحاضه
 2. تغيير استحاضه قليله به متوسطه یا کثیره
 3. غسل استحاضه (متوسطه/کثیره) پيش از وقت اذان
 4. وضو مستحاضه برای نماز واجب و مستحب
 5. اقسام استحاضه
 6. استحاضه قليله چيست
 7. وظيفه مستحاضه قليله
 8. تغيير استحاضه قليله
 9. استحاضه متوسطه چیست
 10. وظيفه مستحاضه متوسطه
 11. استحاضه كثيره چيست
 12. وظيفه استحاضه كثيره
 13. فاصله بين نمازها در استحاضه كثيره


کلید: وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست وارسی و تشخیص استحاضه چیست راه تشخیص استحاضه خون هاى زنانه   تشخيص نوع استحاضه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.