وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏

0

حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏

حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏

لگو احکام حج و عمره

استقرار حج و حكم ثبت‏ نام‏

6- اگر مستطيع، حج را ترك كند، حج بر او مستقر مى‏ شود[1] و بايد بعداً به هر نحو كه مى ‏تواند، به‏ حج برود؛[2] و همچنين است اگر در تحصيل مقدمات، كوتاهى‏[3] كند و در اولين سال استطاعت، به حج نرسد،[4] كه بايد در هر صورت بعداً در اولين سال ممكن به حج برود، هرچند استطاعت از بين رفته باشد.[5]

[1]. آية اللَّه سيستانى: مگر اين كه جاهل به حصول استطاعت يا غافل از آن باشد، يا جاهل به وجوب حج ياغافل از آن باشد، و در اين جهل و غفلت معذور باشد.

آية اللَّه فاضل: چنانچه تا پايان اعمالِ حج، شرايط استطاعت باقى باشد، در اين صورت بايد حج را انجام دهد مگر اين‏كه انجام حج حرجى باشد، كه در اين فرض از خودش ساقط است، و در اين صورت بايد از تركه او- ولو از ميقات- نايب بگيرد، يا شخصى تبرعاً حج او را انجام دهد.

[2] ( 1). آية اللَّه بهجت: هر وقت قدرت پيدا نمود، فوراً بايد به‏ جا آورد ولو استطاعت شرعيه زايل شده باشد( كتاب حج، ص 27).

آية اللَّه تبريزى و آية اللَّه خويى: مگر جاهل قاصر بوده باشد و در صورت استقرار هم اگر رفتن به حج حرجى شود واجب نيست.
[3] ( 2). آية اللَّه بهجت و آية اللَّه سيستانى: در صورت اعتماد و وثوق به اين‏كه با تأخير نيز حج را حتماً درك خواهد كرد، اظهر عدم وجوبِ خروج در اوّلين فرصت است؛ پس اگر اتفاقاً درك نكرد، حج بر او مستقر نشده است؛ آية اللَّه بهجت: و امّا با عدم اعتماد مذكور، پس مورد تأمّل است؛ و عدم حرمتِ تفويتِ احتمالى، با تأخير يا غير آن از مقدّمات مفّوته در واقع بعد از اشتغال ذمه يا قبل از آن، در موردى كه دليل خاص نباشد خالى از وجه نيست( كتاب حج ص 1).
[4] ( 3). آيات عظام: صافى، گلپايگانى و فاضل: در صورتى حج بر او مستقر مى‏شود كه اگر مى‏رفت به حج‏م ى‏رسيد.
[5] ( 4). آيات عظام تبريزى، خويى و فاضل: اگر انجام حج براى او حرجى باشد، حج از خودش ساقط است ولى بايد خودِ او بعداً، در صورت قدرت، انجام دهد و يا بعد از فوتش از تركه او حجّ نيابى ولو از ميقات انجام دهند.

مسامحه در ثبت نام براى حج‏

7- اگر مستطيع، در نام نويسى و رفتن به حج مسامحه كند تا نوبت از دست او برود، بايد به هر نحو[5] در اولين زمان ممكن، براى حج اقدام كند.

8- اگر كسى بعد از استطاعت مالى، بدون تأخير، سعى در رفتن به حج داشته و ثبت نام نموده و از جهت اين‏كه قرعه به نامش اصابت نكرده، نتوانسته به حج برود، مستطيع نشده‏[6] و حج بر او واجب‏ نیست؛ ولى اگر در ثبت ‏نام مسامحه كند و در سال‏هاى بعد براى آن اقدام نمايد، حج بر او مستقر مى ‏شود هرچند قرعه به‏ نام او اصابت نكند.[7]

[1] ( 5). آية اللَّه سيستانى: مگر اين كه جاهل به حصول استطاعت يا غافل از آن باشد، يا جاهل به وجوب حج ياغافل از آن باشد، و در اين جهل و غفلت معذور باشد.

آية اللَّه فاضل: چنانچه تا پايان اعمالِ حج، شرايط استطاعت باقى باشد، در اين صورت بايد حج را انجام دهد مگر اين‏كه انجام حج حرجى باشد، كه در اين فرض از خودش ساقط است، و در اين صورت بايد از تركه او- ولو از ميقات- نايب بگيرد، يا شخصى تبرعاً حج او را انجام دهد.

[6] ( 5). آية اللَّه بهجت: قبل از استقرار حج استطاعت شرعيه شرط است وبعد از آن استطاعت عقليه و مقدوريّت ميزان است البته با مراعات ساير احكام شرعيه.( مستفاد از صفحه 27 و 22 كتاب حج)

آية اللَّه تبريزى و آية اللَّه خويى: بايد به هر نحو ممكن، مادامى كه حرج نبوده و مستلزم ارتكاب حرام( آية اللَّه خويى: حرام اهم يا مساوى) نباشد، به حج مشرف شود.

آية اللَّه فاضل: اگر حرجى نباشد بايد به هر نحو ….
[6] ( 6). آية اللَّه مكارم و آية اللَّه تبريزى: در صورتى كه راهِ مشروع، منحصر به شركت در قرعه‏كشى باشد.

آية اللَّه خامنه ‏اى: اگر رفتن به حج در سال‏هاى بعد از آن، منوط به نام‏نويسى و پرداخت مبلغى در همان سال باشد، بنابر احتياط واجب بايد نسبت به اين كار اقدام كند.

[7].( 1). آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى، صافى، گلپايگانى، مكارم: مشروط بر اين‏كه مطمئن بوده كه در مرحله قبل قرعه به نامش اصابت مى‏ كرده.؛ آية اللَّه سيستانى: چنانچه مى‏ دانست سال‏هاى بعد، قرعه به نام او اصابت مى‏ كرد، در فرضى كه احتمال عروضِ مانع ديگرى، از انجام حج را در سالى كه قرعه به نام او اصابت مى‏كرد، نمى‏داد، بنابر احتياط واجب، لازم بود ثبت نام كند و در اين فرض كه ثبت نام نكرده، بنابر احتياط واجب حج بر او مستقر مى‏ شود.
 

ثبت نام و قرعه كشى‏

9- ثبت ‏نام براى حج با احتمال حصول نوبت در سال اول، لازم است هرچند براى- مثلًا- پنج سال ثبت نام شود؛[1] و با اين فرض، در صورت عدم ثبت نام، حج مستقر مى ‏شود.[2]

[1] ( 2). آية اللَّه خويى: به هر حال بايد در قرعه‏ كشى شركت كنند.( مستفاد از مناسك، صفحه 16)

آية اللَّه سيستانى: به مسأله قبل مراجعه شود.

[2] ( 3). آية اللَّه تبريزى: اگر اطمينان داشته باشد كه در سال اول نامش بيرون مى‏ آيد لازم است در قرعه ‏كشى شركت كند؛ بلكه بنابر احتياط واجب، مطلقاً بايد ثبت نام كند.

آية اللَّه صافى: در اين فرض، وجوب نام‏نويسى محلّ تأمّل است و چنانچه با ترك آن، بعداز پنج سال فوت كرد استقرار حج بر او معلوم نيست اگر چه احتياط آن است كه براى او، با بقاى استطاعت تا سال پنجم، استيجار حج نمايند.

آية اللَّه مكارم: اسم ‏نويسى در فرض مذكور واجب است و اگر يقين به اصابت قرعه داشته باشند حج بر آن‏ها مستقر مى‏شود ولى احتمال كافى نيست.

 

ثبت نام چند ساله و در نوبت قرار گرفتن‏

10- اكنون كه از داوطلبان حج، ثبت نام مى‏شود ولى چند سال ديگر نوبت اعزام آنها فرا مى‏رسد، آيا اگر كسى استطاعت مالى داشته باشد، واجب است اقدام به ثبت‏ نام كند و در نوبتِ چند ساله قرار گيرد؟ يا آنكه به دليل باز نبودن راه مستطيع نيست و مى‏تواند در مال تصرّف كند و خود را از استطاعت مالى خارج كند؟[1]

 

[1] . آيات عظام: بهجت، خامنه ‏اى، سيستانى، مكارم و نورى: بايد ثبت نام كند.

آية اللَّه صافى: در فرض سؤال چنانچه قبلًا حج بر او مستقر نشده باشد اقدام به ثبت نام در سالى كه استطاعت مالى براى حج پيدا كرده ولى استطاعت طريقى نداشته باشد واجب نيست.

آية اللَّه فاضل: در فرض سؤال ثبت نام واجب نيست و مى‏تواند مال مذكور را مصرف كند.

آية اللَّه تبريزى: احتياطاً اسم نويسى كند و پول را پس نگيرد. در صورت نرفتن به حج در همان سال خمس آن را بايد بپردازد.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏  حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏ حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏ حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏ حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏ حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏ حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏ حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏ حکم کوتاهی در ثبت نام براي حج‏

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.