وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم روغن حیوانی خارجی

حکم روغن حیوانی خارجی

فهرست این نوشتار:

 

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

ﺱ۷۷. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﺮﺍﻡ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺝ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﺮﺍﻡ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺠﺲ ﺑﻮﺩﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻥ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ.

ﺱ۸۷.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﻣﻮﺍﺩﺁﺭﺍﯾﺸﯽﮐﻪﺩﺭﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕﺁﻧﻬﺎﺍﺯﺍﺟﺰﺍﯼﺣﯿﻮﺍﻥﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺷﺪﻩﺍﺳﺖ،ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪﻧﺪﺍﻧﯿﻢﺍﺯﺍﺟﺰﺍﯼﺣﯿﻮﺍﻥﺣﻼﻝﮔﻮﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﮔﻮﺷﺖ؟ ﻭ ﺫﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺝ.ﺍﮔﺮﯾﻘﯿﻦﻧﺪﺍﺭﯾﺪﮐﻪﺍﺯﺣﯿﻮﺍﻥﻧﺠﺲﺗﻬﯿﻪﺷﺪﻩﯾﺎﻧﻪﻣﺤﮑﻮﻡﺑﻪﻃﻬﺎﺭﺕﺍﺳﺖﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺱ۹۷.ﺗﻮﻟﯿﺪ،ﺧﺮﯾﺪﻭﻓﺮﻭﺵﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﺻﺎﺑﻮﻥﻫﺎﻭﮐﺮﻡﻫﺎﻭﻫﺮﻧﻮﻉﻣﻮﺍﺩﺁﺭﺍﯾﺸﯽﮐﻪﺩﺭﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕﺁﻧﻬﺎ،ﺍﺯﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕﺩﺭﯾﺎﯾﯽ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﺳﺘﺎﺭﻩ ﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ، ﻧﻬﻨﮓ ﻭ … ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

ﺝ. ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻟﮑﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺱ۰۸.ﺍﮔﺮﻣﺎﺩﻩﺁﺭﺍﯾﺸﯽﺍﺯﻣﻨﺎﺑﻊﺣﺮﺍﻡﻭﻧﺠﺲﺗﻬﯿﻪﺷﺪﻩﺑﺎﺷﺪ،)ﻣﺜﻼﺍﺯﺷﺮﺍﺏﯾﺎﺭﻭﻏﻦﻫﺎﯼﺣﯿﻮﺍﻧﯽﺣﺮﺍﻡﮔﻮﺷﺖﻭﯾﺎﺗﺬﮐﯿﻪﻧﺸﺪﻩ(ﻭﻟﯽﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﻌﻞ ﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺁﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮﺍﻡ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺟ.ﺎﮔﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺣﻼﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

 

ﺱ۱۸.ﺁﯾﺎﺑﺎﺯﺍﺭﻣﺴﻠﻤﯿﻦ،ﺩﻻﻟﺖﺑﺮﻃﻬﺎﺭﺕﻣﻮﺍﺩﺁﺭﺍﯾﺸﯽﮐﻪﺩﺭﺁﻥﺍﺯﺍﺟﺰﺍﯼﺣﯿﻮﺍﻥﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺷﺪﻩﻭﯾﺎﻣﻮﺍﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺷﺪﻩﺩﺭﺁﻥﻣﺸﮑﻮﮎﺍﺳﺖ،ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﯽ، ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐِﺮِﻡ ﻫﺎ، ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ(

ﺝ. ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺍﮔﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي       حضرت آیت الله مکارم شیرازی

وجود کرم نهنگ و روغن جگر کوسه در بدن نمازگزار

پرسش :آیا کرم نهنگ و روغن جگر کوسه که برای درد به بدن مالیده می شود پاک است؟ و نماز با آن چگونه است؟

پاسخ :پاک است و استفاده از آن اشکالی ندارد ولی با آن نمی توان نماز خواند مگر اینکه روغن جذب بدن شده باشد. 

موادی که از روغن خوک یا ژلاتین حیوانی ساخته شده

پرسش :متأسفانه در حال حاضر بعضی از مواد دارویی و آرایشی از روغن خوک و یا ژلاتین حیوانی که ذبح شرعی نشده اند ساخته می شوند. سوال این است که اولاً خرید و فروش این مواد جایز است یا خیر و ثانیاً استفاده از این مواد برای غیر از خوردن مانند تزریق کردن و یا چرب کردن دست و صورت جایز است یا نه؟

پاسخ :خرید و فروش آن اشکالی ندارد و همچنین تزریق و چرب کردن دست و صورت با آن اشکالی ندارد ولی برای نماز باید چربی را بشویید. در ضمن چربی خوک قطعاً نجس است ولی ژلاتین حیوانات حلال گوشت نجس نیست هر چند اگر ذبح اسلامی نباشد و خوردنش حرام است. 

حکم روغن حیوانی در کشورهای غیر اسلامی [مواد غذایی وارداتی ]

پرسش : خوردن روغن حیوانی در کشورهای غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
پاسخ : استفاده از روغن هایی که از شیر حیوان حلال گوشت گرفته باشند اشکال ندارد.

 

استفاده از روغن مورچه

پرسش :آیا استفاده از روغن مورچه مجاز می باشد؟

پاسخ :خوردن آن جایز نیست ولی استفاده های دیگر مانعی ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


حضرت آیت الله العظمی سیستانی
حضرت آیت الله العظمی سیستانی

پرسش: ایا روغن حیوانات غیر از حلال گوشت مانند مار یا ببر و غیره نجس است ؟

پاسخ: اگر حیوان خون جهنده نداشته باشد یا تذکیه شده باشد روغن ان هم پاک است و استفاده غیر خوراکی از ان مانعی ندارد.

مسأله ۹۱ ـ داروها، عطر، روغن، واکس و صابون که از کشورهای غیر اسلامی می‏‌آوردند، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد، پاک است.

مسأله ۹۲ ـ گوشت، پیه و چرمی که احتمال آن برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده پاک است، ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا اینکه دست مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خوردن آن گوشت و پیه حرام است، ولی نماز در آن چرم جایز است، و آنچه از بازار مسلمان‌ها، یا از مسلمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده، یا اینکه احتمال آن برود که تحقیق کرده اگرچه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است، مشروط بر اینکه آن مسلمان در آن تصرفی بکند که مختص گوشت حلال است، مانند اینکه برای خوردن بفروشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


آيت الله وحيد خراسانی
آيت الله وحيد خراسانی

خرید چرم یا روغن از دست مسلمانى كه آن را از دست كافر گرفته

مسأله ۲۰۹۰ ـ روغنى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده ، يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه ، خريد و فروشش باطل ، و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جايز نيست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام خوردن و آشامیدن

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا 

2 نظرات
 1. علی مجد می گوید

  با سلام. برای من از امریکا کرم دست روغن شترمرغ اورده‌اند. لطفا بفرمایید حکمش چیست؟

  با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   استفاده از آن برای پوست اشکال ندارد.

   وفقکم الله لکل الخیر

نظرات بسته شده است.