دستگاه جلوگیری از بارداری و لكه بيني

۰۷/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

دستگاه جلوگیری از بارداری و لكه بيني پيشگيرى از باردارى پرسش 88 . برخى خانم ها داروى جلوگيرى از باردارى استفاده [...]