تسبیحات اربعه یا حمد در رکعت سوم و چهارم

۱۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

تسبیحات اربعه یا حمد در رکعت سوم و چهارم [ در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط یک [...]