خمس مواد مصرفی و خوراکی

۰۱/شهریور/۱۳۹۵|خمس|

خمس مواد مصرفی و خوراکی خمس مواد مصرفی و خوراکی 1-در نوشتار قبل حکم خمس وسایل منزل (کالاهای مصرفی با [...]