آیا خروج منی بر اثر افکار جنسی گناه است

۰۴/خرداد/۱۳۹۵|طهارت|

آیا خروج منی بر اثر افکار جنسی گناه است   اگر کسی می داند بر اثر خواندن مطالب شهوت زا [...]