کفش را ببرند و کفش دیگری جای آن بگذارند

۰۳/مهر/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

کفش را ببرند و کفش دیگری جای آن بگذارند کفش را ببرند و کفش دیگری جای آن بگذارند در نوشتار [...]