در نجاست يقين لازم است يا ظن و گمان

۱۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

 در نجاست يقين لازم است يا ظن و گمان طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سؤال 52 ـ آیا [...]