حکم گل مالی برای عزاداری

۱۴/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

حکم گل مالی برای عزاداری حکم گل مالی برای عزاداری مطابق نظر آيت الله خامنه اي حکم گِل مال کردن [...]