ذکر نماز

۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

ذکر نماز  مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي  س 480: آيا قرائت عمدى ذکرهاى رکوع [...]