احکام رهن و گرو گذاردن

۳۱/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

احکام رهن و  گرو گذاردن / وثیقه احکام رهن و  گرو گذاردن تعریف رَهن یا گرو گذاردن مسأله 2300 رهن (1) [...]