حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز

۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز مبطل پنجم نماز: از مبطلات نماز [...]