اتصال به نماز جماعت

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

اتصال به نماز جماعت سوال: گاهي دير به نماز جماعت مي رسيم در اين هنگام چگونه بايد با جماعت نماز [...]