کم و زیاد کردن اجزاء نماز به علت ندانستن

۱۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

کم و زیاد کردن اجزاء نماز به علت ندانستن (توسط جاهل قاصر) کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز [...]