فرار از پرداخت مزد دلال و بنگاه معاملات

۲۶/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

فرار از پرداخت مزد دلال و بنگاه معاملات فرار از پرداخت مزد دلال و بنگاه معاملات مطابق نظر آيت الله [...]