گرفتن نایب و کمک در وضو و غسل بیمار

۱۰/مرداد/۱۳۹۵|وضو|

گرفتن نایب و کمک در وضو و غسل بیمار وضو گرفتن با دست و پا شکسته و بسته شده را [...]