در سجده کف دست و انگشتان بر زمین باشد

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

در سجده کف دست و انگشتان بر زمین باشد در سجده باید کف دست و انگشتان آن روی زمین قرار [...]